Pridali ste do košíka položku
Dokončiť nákup
VÁŠ NÁKUP
V košíku máte 0 ks
Celkom 0,00 €
Filter produktov
Filter je aktívny

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - GDPR

Formulár v pdf-formáte si môžete stiahnuť tu. 

Svojím podpisom udeľujem dobrovoľne a slobodne správcovi Sempre  s. r. o. , so sídlom Buková 27, 811 02 Bratislava, IČO: 35 884 053 (ďalej len ,,SEMPRE s.r.o.“) súhlas so spracovaním nasledujúcich osobných údajov:

Meno, priezvisko, dátum narodenia, PSČ, email, telefón, pohlavie a tak isto aj elektronických a iných údajov o mojich nákupných zvyklostiach.

V prípade môjho záujmu uvediem aj dátum narodenia, 
(ďalej len "rozsah poskytnutých údajov“) v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len ,,Zákon“), a od 25. 5. 2015 v zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (,,Nariadenie“), a to na dobu do odvolania tohto súhlasu, príp. do doby ukončenia členstva vo vernostnom programe SEMPRE odhlásením alebo ukončenie činnosti tohto programu.

Beriem na vedomie, že:

 • Mám právo požiadať od správcu prístup k mojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, poprípade obmedziť ich spracovanie, vzniesť námietku proti spracovaniu alebo svoj súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať, a to písomne na adresu sídla SEMPRE s.r.o.  alebo zaslaním e-mailu na adresu sempre@sempre.sk.
 • Mám právo kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu, vrátane profilovania, v rozsahu, v ktorom súvisí s konkrétnou formou priameho marketingu,
 • a to ktorýmkoľvek so spôsobov uvedených v predošlom bode.
 • SEMPRE s.r.o. osobné údaje zlikviduje, akonáhle pominie ich účel, pre ktoré boli moje osobné údaje spracované.
 • Mám právo na prenositeľnosť poskytovaných údajov a podať sťažnosť na úrade dozoru.
 • Nemám povinnosť osobné údaje SEMPRE s.r.o. poskytnúť, pričom, pokiaľ tak neučiním, nebude to pre mňa mať žiadne právne následky.

Spoločnosť SEMPRE s.r.o.  ako správca spracováva osobné údaje v rozsahu poskytovaných údajov za účelom:

 • Zaradenia do databázy členov vernostného programu SEMPRE.
 • Účasti vo vernostnom programe SEMPRE.
 • Účasti na marketingových a spoločenských akciách SEMPRE s.r.o..
 • Ponúkania obchodu alebo služieb spoločnosti SEMPRE s.r.o.
 • Uskutočňovania marketingových prieskumov a vyhodnocovania chovania členov vernostného programu SEMPRE alebo iných foriem personifikácie.
 • Zasielania obchodných oznámení, a to poštou, e-mailom, SMS alebo inou formou elektronickej komunikácie.

Beriem na vedomie a súhlasím s tým, že

moje osobné údaje budú spoločnosťou SEMPRE s.r.o. predávané k ďalšiemu spracovaniu spoločnosťou AN systems.sk, s.r.o., Požiarna 1048/4, 020 01 Púchov, IČO: 45250588 (ďalej len „spracovateľ“), ktorá poskytuje dostatočné záruky zavedenia dostatočných technických a organizačných opatrení k ochrane osobných údajov.

V prípade, že v dobe spracovania osobných údajov dôjde k zmene spracovávateľa, bude informácia o novom/nových spracovávateľovi/spracovávateľov uvedená na webových stránkach  Sempre s.r.o. http://www.sempre.sk/sk/zasady-spracovania-osobnych-udajov. Osobné údaje budú sprístupnené spracovávateľom iba na základe uzatvorenej zmluvy o spracovaní osobných údajov a ďalej v rozsahu povinností správcu osobných údajov poskytovať informácie stanovené zvláštnymi právnymi predpismi. Beriem na vedomie, že ostatní spracovávatelia už nepodliehajú ďalšiemu súhlasu.

Súhlasím s tým, že moje osobné údaje budú v rozsahu poskytnutých údajov spracovávané manuálne v písomnej forme a automatizované v elektronickej forme, a to vlastnými zamestnancami správcu alebo spracovávateľa.
Ďalej som uzrozumený(á) s tým, že moje osobné údaje môžu byť sprístupnené v rozsahu povinností správcu osobných údajov poskytovať informácie stanovené Zákonom, Nariadením alebo zvláštnymi právnymi predpismi. Súhlasím s tým, že budem pravidelne pomocou SMS a e-mailov informovaný(á) o aktivitách vernostného programu SEMPRE.

Svojim podpisom potvrdzujem, že na mojej prihláške sú správne údaje a že som sa dostatočne zoznámil(a) so znením svojho súhlasu k spracovaniu osobných údajov poskytovaného SEMPRE s.r.o., ktorý považujem za zrozumiteľný a jasný.

Nahor