Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Odovzdaním svojich osobných údajov udeľujem týmto výslovný súhlas so zhromažďovaním, uchovaním a spracovaním poskytnutých osobných údajov správcom SEMPRE SHOES, s. r. o. , SNP 19, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 35939567, (ďalej len "správca"), pre účel stanovený nižšie.

Tento súhlas udeľujem pre:
Uzatváranie kúpnych zmlúv prostredníctvom webovej stránky, pričom pre tento účel sú osobné údaje spracovávané správcom, minimálne po platnú záručnú dobu zakúpeného výrobku, pre ktorý je to nutné s ohľadom na uvedený účel. Neposkytnutie týchto údajov má za následok nemožnosť spracovania dopytov resp. kúpnych zmlúv prostredníctvom webových stránok.

Ponúkanie tovaru a služieb, vrátane zasielania obchodných oznámení elektronickou formou na e-mailovú adresu kupujúceho.

Udeľujem týmto súhlas so zhromažďovaním, uchovaním a spracovaním poskytnutých osobných údajov správcom, pre účel stanovený nižšie. Tento súhlas udeľujem pre nasledujúce údaje:
Meno
Priezvisko
Adresa (fakturačná, doručovacia)
PSČ
Telefón
E-mail
Dátum narodenia (len pre účely vernostného programu Club Sempre)

Účelom spracovania týchto osobných údajov je:
predaj tovaru alebo služieb zo strany správcu a všetky ďalšie právne jednania s tým súvisiace.

V prípade registrácie do zákazníckeho programu Club SEMPRE, spoločnosť SEMPRE SHOES s. r. o. ako správca spracováva osobné údaje v rozsahu poskytovaných údajov za účelom:

 • zaradenia do databázy členov zákazníckeho programu,
 • účasti vo vernostnom programe zákazníkov,
 • účasti na marketingových a spoločenských akciách,
 • ponúkania obchodu alebo služieb spoločnosti,
 • uskutočňovania marketingových prieskumov a vyhodnocovania chovania členov zákazníckeho programu Club SEMPRE alebo iných foriem personifikácie,
 • zasielania obchodných oznámení, a to poštou, e-mailom, SMS alebo inou formou elektronickej komunikácie.

Tento súhlas je možné kedykoľvek vziať späť, a to zaslaním e-mailu na adresu info@sempre.sk alebo písomne na adresu spoločnosti SEMPRE SHOES, s. r. o.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané správcom, osobné údaje pre správcu však môžu spracovávať aj títo spracovatelia, ktorí poskytujú dostatočné záruky zavedenia dostatočných technických a organizačných opatrení k ochrane osobných údajov:

 • X-Trading Slovakia, s. r. o. , Buková 27, 811 02 Bratislava (Vernostný program GEOX BENEFEET)
 • GX Store. s. r. o. , SNP 19, 990 01 Veľký Krtíš (kamenná predajňa SEMPRE Fashion Store)
 • An systems.sk, s.r.o. , Požiarna 1048/4 020 01 Púchov (správca databázy, e-shop platforma)
 • AltTag Media s. r. o. , Starhradská 18 851 05 Bratislava (marketingová agentúra)
 • Google - Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Google Analytics
 • Google Tag Manager

V prípade, že v dobe spracovania osobných údajov dôjde k zmene spracovávateľa, bude informácia o novom/nových spracovávateľovi/ spracovávateľov uvedená na webových stránkach SEMPRE, s. r. o. https://www.sempre.sk/sk/zasady-spracovania-osobnych-udajov.
Osobné údaje budú sprístupnené spracovávateľom iba na základe uzatvorenej zmluvy o spracovaní osobných údajov a ďalej v rozsahu povinností správcu osobných údajov poskytovať informácie stanovené zvláštnymi právnymi predpismi. Beriem na vedomie, že ostatní spracovávatelia už nepodliehajú ďalšiemu súhlasu.

Beriem na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov mám právo:
Vziať súhlas kedykoľvek späť. Požadovať po nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame. Požadovať po nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov. Vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tie nechať aktualizovať alebo opraviť. Požadovať po nás výmaz týchto osobných údajov.
V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Registráciou na stránkach www.sempre.sk alebo vyplnením tlačeného formulára so svojim podpisom súhlasím s tým, že:
moje osobné údaje budú v rozsahu poskytnutých údajov spracovávané manuálne v písomnej forme a automatizované v elektronickej forme, a to vlastnými zamestnancami správcu alebo spracovávateľa. Ďalej som uzrozumený(á) s tým, že moje osobné údaje môžu byť sprístupnené v rozsahu povinností správcu osobných údajov poskytovať informácie stanovené Zákonom, Nariadením alebo zvláštnymi právnymi predpismi.

budem pravidelne pomocou SMS a e-mailov informovaný(á) o počte získaných bodov, odmien a ostatných aktivitách zákazníckeho programu Club SEMPRE.

Potvrdením registrácie alebo podpisom na tlačenom formulári potvrdzujem, že na mojej prihláške sú správne údaje a že som sa dostatočne zoznámil(a) so znením svojho súhlasu k spracovaniu osobných údajov poskytovaného SEMPRE SHOES s. r. o. , ktorý považujem za zrozumiteľný a jasný.

Prehlásenie správcu
Správca prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať ich iba v súlade s účelom, ku ktorému boli zhromaždené. Zamestnanci správcu alebo iné fyzické osoby, ktoré spracovávajú osobné údaje na základe zmluvy so správcom a ďalšie osoby sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, a to i po skončení pracovného pomeru alebo práce.

 

Nahor