Pridali ste do košíka položku
Dokončiť nákup
VÁŠ NÁKUP
V košíku máte 0 ks
Celkom 0,00 €
Filter produktov
Filter je aktívny

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - GDPR

Formulár v pdf-formáte si môžete stiahnuť tu. 

Svojím podpisom udeľujem dobrovoľne a slobodne správcovi Sempre Shoe Store s. r. o. , so sídlom Snp 19, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 35 939 567 (ďalej len ,,SEMPRE s.r.o.“) súhlas so spracovaním nasledujúcich osobných údajov:

Meno, priezvisko, dátum narodenia, PSČ, email, telefón, pohlavie a tak isto aj elektronických a iných údajov o mojich nákupných zvyklostiach.

V prípade môjho záujmu uvediem aj dátum narodenia, 
(ďalej len "rozsah poskytnutých údajov“) v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len ,,Zákon“), a od 25. 5. 2015 v zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (,,Nariadenie“), a to na dobu do odvolania tohto súhlasu, príp. do doby ukončenia členstva vo vernostnom programe SEMPRE odhlásením alebo ukončenie činnosti tohto programu.

Beriem na vedomie, že:

 • Mám právo požiadať od správcu prístup k mojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, poprípade obmedziť ich spracovanie, vzniesť námietku proti spracovaniu alebo svoj súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať, a to písomne na adresu sídla SEMPRE s.r.o.  alebo zaslaním e-mailu na adresu sempre@sempre.sk.
 • Mám právo kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu, vrátane profilovania, v rozsahu, v ktorom súvisí s konkrétnou formou priameho marketingu,
 • a to ktorýmkoľvek so spôsobov uvedených v predošlom bode.
 • SEMPRE SHOE STORE s.r.o. osobné údaje zlikviduje, akonáhle pominie ich účel, pre ktoré boli moje osobné údaje spracované.
 • Mám právo na prenositeľnosť poskytovaných údajov a podať sťažnosť na úrade dozoru.
 • Nemám povinnosť osobné údaje SEMPRE SHOE STORE s.r.o. poskytnúť, pričom, pokiaľ tak neučiním, nebude to pre mňa mať žiadne právne následky.

Spoločnosť SEMPRE SHOE STORE s.r.o.  ako správca spracováva osobné údaje v rozsahu poskytovaných údajov za účelom:

 • Zaradenia do databázy členov vernostného programu SEMPRE.
 • Účasti vo vernostnom programe SEMPRE.
 • Účasti na marketingových a spoločenských akciách SEMPRE SHOE STORE s.r.o..
 • Ponúkania obchodu alebo služieb spoločnosti SEMPRE SHOE STORE s.r.o.
 • Uskutočňovania marketingových prieskumov a vyhodnocovania chovania členov vernostného programu SEMPRE alebo iných foriem personifikácie.
 • Zasielania obchodných oznámení, a to poštou, e-mailom, SMS alebo inou formou elektronickej komunikácie.

Beriem na vedomie a súhlasím s tým, že

moje osobné údaje budú spoločnosťou SEMPRE SHOE STORE s.r.o. predávané k ďalšiemu spracovaniu spoločnosťou AN systems.sk, s.r.o., Požiarna 1048/4, 020 01 Púchov, IČO: 45250588 (ďalej len „spracovateľ“), ktorá poskytuje dostatočné záruky zavedenia dostatočných technických a organizačných opatrení k ochrane osobných údajov.

V prípade, že v dobe spracovania osobných údajov dôjde k zmene spracovávateľa, bude informácia o novom/nových spracovávateľovi/spracovávateľov uvedená na webových stránkach  Sempre s.r.o. http://www.sempre.sk/sk/zasady-spracovania-osobnych-udajov. Osobné údaje budú sprístupnené spracovávateľom iba na základe uzatvorenej zmluvy o spracovaní osobných údajov a ďalej v rozsahu povinností správcu osobných údajov poskytovať informácie stanovené zvláštnymi právnymi predpismi. Beriem na vedomie, že ostatní spracovávatelia už nepodliehajú ďalšiemu súhlasu.

Súhlasím s tým, že moje osobné údaje budú v rozsahu poskytnutých údajov spracovávané manuálne v písomnej forme a automatizované v elektronickej forme, a to vlastnými zamestnancami správcu alebo spracovávateľa.
Ďalej som uzrozumený(á) s tým, že moje osobné údaje môžu byť sprístupnené v rozsahu povinností správcu osobných údajov poskytovať informácie stanovené Zákonom, Nariadením alebo zvláštnymi právnymi predpismi. Súhlasím s tým, že budem pravidelne pomocou SMS a e-mailov informovaný(á) o aktivitách vernostného programu SEMPRE.

Svojim podpisom potvrdzujem, že na mojej prihláške sú správne údaje a že som sa dostatočne zoznámil(a) so znením svojho súhlasu k spracovaniu osobných údajov poskytovaného SEMPRE s.r.o., ktorý považujem za zrozumiteľný a jasný.

Nahor